Комунальний заклад освіти "Дитячий навчальний заклад (ясла-садок) № 226 "Щасливе дитинство" комбінованого типу" Дніпровської міської ради, Центральний район
 
КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 226 комбінованого типу" Дніпровської міської ради

Новини


30 квіт. 2021
Загальні батьківські збори колективу
26 травня 2021 року відбудуться загальні збори колективу та батьківської громадськості

12 жовт. 2018
День козацтва та Покрова у дитячому садочку № 226
14 жовтня в Україні відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва

4 жовт. 2018
Осінній ярмарок у ДНЗ
Веселий осінній ярмарок кличе осінь на гостини

Всі новини

Річний звіт про діяльність закладу освіти

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 226 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН

    49061,  М. ДНІПРО, ПР. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 16-Б,

ТЕЛ. 749-66-23, [email protected]

 

Звіт завідувача

КЗО «Дитячий навчальний заклад (ясла-садок) № 226

комбінованого типу» Дніпровської міської ради

 перед  батьківською громадськістю за 2017/2018 н.р.

Маган Валентини Петрівни

 

 1.         Інформаційні відомості

 

Відомості

Показники

 

Режим роботи ДНЗ:

Дошкільний заклад працює за п'ятиденним

 робочим тижнем протягом  10,5 годин.

Вихідні дні : субота, неділя, святкові.

3.2           Щоденний графік роботи дошкільного закладу :  7.00-17.30.

1

Мова навчання:

українська

2

Кількість груп усього:

                         11

раннього віку

з них:

спеціалізованих

3

 

2

загального типу

1

дошкільного віку

8

3.

Кількість вихованців:

180

4.

Кількість працівників усього:

57

педагогічний персонал

30

обслуговуючий персонал

 27

 

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально-освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів та корекційних заходів для дітей з вадами опорно-рухового апарату: групи  оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

У порівнянні з минулими трьома роками кількість дітей по мережі збільшилась.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цівільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Аналіз педагогічного складу

ДНЗ № 226 укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входить 30 педагогічних працівникыв: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог,  2 музичних керівника, 1 вчитель – логопед,

– інструктор з фізкультури, 1 – інструктор з ЛФК,  22 вихователя.

З вищою освітою – 16 педагогів, з середньо-спеціальною освітою – 14 педагогів, середньою загальною – -.                               

За результатами атестації у 2018 році 7 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію,  2 –  спеціаліст «І категорії», 3 –  спеціаліст

«ІІ категорії», 18 – спеціалісти із середньою освітою мають тарифні розряди.

В 2017/2018 навчальному році пройшли атестацію педагоги: Гончар В.Й., Коваленко Л.Б., Суслова А.Г., Бредун Н.М. – спеціалісти ІІ категорії, Левіненко Т.С., Потопахіна Г.В., Шаповал Г.В., Ніколаєва О.С. – спеціалісти 14 тарифний розряд. 

Результати підвищення рівня педагогічної майстерності

 

№ з/п

Вид діяльності

Кількість педагогів

1

Підвищення кваліфікації (курси)

10

2

Навчання в вищих навчальних закладах

1

3

Атестація

8

4

Самоосвіта

30

5

Участь а роботі творчої групи

12

6

Участь в методичних заходах

10

 

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування занять, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів дошкільних закладів району, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації. В 2017/2018 навчальному році 10 педагогів підвищили свою педагогічну майстерність на курсах при  Дніпропетровському КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти».

      Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначають нова редакція Базового компонента дошкільної освіти та освітня програ­ма «Дитина в дошкільні роки», а також парціальні програми відпо­відно до робочого навчального плану.

     Підсумки навчального року свідчать про ефективність обраних методів реалізації поставлених на початку року завдань.

     Підвищенню професійної компетентності педагогів та резуль­тативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методич­ній роботі міста:

-         - участь музичних керівників, Л.Г.Петруша, Н.М.Бредун, в роботі методичного об’єднання:

-       -   участь вихователя, Н.О.Шевченко, І.В.Степанова, Т.С. Левіненко у роботі методоб’єднання ;

-         - участь практичного психолога, Н.О.Куриленко, в роботі методобєднань, семінарів, тренінгів міста.

 

Результати методичної роботи

       Згідно інструктивно-методичним рекомендаціям «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 н.р.»   № 1/9-322 від 13.06.17 року  діяльність ДНЗ № 226 здійснювались відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів.

      Зміст освітньої роботи відповідав основним концептуальним положенням Базового компоненту дошкільної освіти. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти   забезпечувалась освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» та навчально-методичною літературою і парціальними освітніми програмами.

     Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого розвитку в минулому навчальному році діяльність педагогічного колективу ДНЗ була спрямована на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості.

    Упродовж  2017-2018 навчального року педагогічний колек­тив закладу розв’язував безліч творчих та буденних проблем, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік та вдосконалення навчально-виховного процесу.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи, прак­тичному здійсненню педагогічних заходів допомогло чітке плану­вання та визначення пріоритетних напрямків роботи:

Ø    національно-патріотичне виховання;

Ø    екологічне виховання;

Ø    збереження та зміцнення здоров’я дітей, безпека їх життєдіяльності;

Ø    мовленнєве виховання;

Перед педагогічним колективом ставляться такі завдання:

Ø утверджувати у дошкільників гуманістичну моральність, як базову основу громадянського суспільства, культивувати кращі риси української ментальності-працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності,бережливого ставлення до природи;

Ø Розкрити дитині навколишній предметний світ як світ духовних і матеріальних цінностей, як частину загальнолюдської культури;

Ø Формувати природного-екологічну компетентність сучасного дошкільника;

                                                     

       Зміст освітньої роботи відповідав основним концептуальним положенням Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечувалась освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки».

        В умовах соціальних реформ одним із найважливіших завдань у системі роботи протягом року в закладі було підвищення ефек­тивності та якості методичної роботи. Адміністрація проводила по­стійний пошук змісту, форм, методів методичної роботи. Це обу­мовлено пошуком нового стилю, нових форм спілкування з людьми в особистісно-орієнтованій освіті.

        Методична робота була спрямована на реалізацію завдань об­ласної проблемної теми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап).

У закладі протягом року проведено чотири педагогічних ради:

 

 

Тема заходу, порядок денний

Термін виконання, відповідальний

 

І.

 Тема: « Про підсумки діяльності ДНЗ у 2016-2017 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.».

1.1.  Інтерактивне спілкування: «Основні напрямки організації роботи дошкільного навчального закладу у 2017-2018 н.р., визначені МОН освіти і науки 1/9-322 від 13.06.2017р.».

 

1.2.         SWOT- аналіз роботи педагогічного колективу у 2016-2017 н.р. та в літній оздоровчий період. Визначення напрямків роботи закладу на новий навчальний рік. Затвердження плану на

    2017-2018 н.р.

1.3.    Підготовка груп до нового навчального року.

        Результати огляду-конкурсу.

1.4.             Затвердження форм планування освітньо-виховного процесу.

1.5.             Затвердження плану роботи гуртків і призначення керівників.

Серпень

 

Завідувач, вихователь-методист

 

Завідувач

 

Комісія

 

 

Завідувач

ІІ

Тема: «Формування природного-екологічної компетентності сучасного дошкільника ».

2.1.     Інформація про перевірку виконання рішень    попередньої педнаради.

2.2. Екологічна освіта – актуальний напрямок дошкільної педагогіки. Виховання екологічної свідомості дітей на засадах інтеграції освітньо-виховного процесу.

2.3. Засоби і форми ознайомлення дітей із довкіллям та організація пошуково-дослідницької роботи (з досвіду роботи).

2.4. Стан роботи з формування основ природного-екологічної компетентності дошкільників (за рез-ми тематичного вивчення)

2.5. Брейн-ринг «Підвищення екологічної компетентності педагогів».

 Листопад

Інформація

 

Завідувач

 

Вихователь-методист

 Вихователь-методист

 

 

 

ІІІ

 

 

 

 

 

 

 

ІV

Тема: « Пріоритетний аспект роботи – збереження та зміцнення здоров’я, безпека життєдіяльності дитини».

3.1.  Виконання    рішень попереднйої педагогічної наради.

3.2.         Особливості національної здоров’язбережувальної педагогіки (проблемний стіл), життєдіяльності дитини.

3.3.         Презентація інноваційних технологій у системі організації фізкультурно-оздоровчої роботи (з досвіду роботи).

3.4.         Відеотренінг «Робота з дітьми які мають особливі потреби».

 

       Лютий

завідувач

 

 інструктор з фізкультури,

муз.керівники, вихователі

психолог

Під  Підсумкова педрада «Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності колективу ДНЗ у 2017-2018 н.р.»

4.1.  Виконання    рішень попередніх педагогічних нарад.

4.2.  Аналіз та обговорення роботи педагогічного колективу у 2017-2018 н.р. (звіти вузьких спеціалістів).

4.3.  Результати моніторингу аналізу досягнень дітей старших груп ДНЗ.

4.4.  Підсумки тематичного вивчення «Залучення дошкільників до культури українського народу».

4.5.  Підсумки атестації педагогів у 2017-2018 н.р.

4.6.  Обговорення, внесення корективів та схвалення плану роботи на літній оздоровчий період.

Травень

 

вихователь-методист

завідувач

вихователі

 

вихователь-методист

 

 

    Педагогічні ради відбувались вчасно, проводились продуктивно

із 100 % присутністю педагогів.

    З метою підвищення фахового рівня педагогічних працівників, готовності їх до розв’язання завдань сучасної освіти, модернізації навчально-виховного процесу протягом навчального року проводи­лись районні та міські науково-методичні семінари для завідувачів та методистів ДНЗ, для вихователів різних вікових груп, тематичні тижні, фестивалі творчості, тижневик педагогічної майстерності.

 

   Під час зустрічі педагоги могли поділитися з колегами своїми теоретичними та практичними досягненнями ними напрацьованими.

      Неодноразово інформація про заходи, спрямовані на формуван­ня позитивного іміджу дошкільного закладу висвітлювалися на веб-сайті ДНЗ.  

         Постійно проводились консультації, педагогічні ігри, диску­сії, засідання круглого столу, аналіз конкретних ситуацій, мозко­ві штурми, презентації, виставки. У їх підготовці та проведенні ак­тивну участь брали педагоги:        

     Упродовж навчального року було організовано роботу творчої групи, де розглядали питання " Екологічне виховання дітей дошкільного віку ".

     Презентації інновацій педаго­гічної творчості вихователів переглядали на педагогічних годинах щомісяця.      

     Для надання методичної допомоги для педагогів у закладі працює  методичний кабінет, який постійно поповнюється су­часними

посібниками, дидактичними та сюжетно-рольовими іграми, тематичними розробками вихователів, доповідями на педрадах, твор­чими звітами та матеріалами з передового педагогічного досвіду.

       Для підвищення педагогічної кваліфікації здійснювалась під­писка на періодичні фахові журнали « Дошкільне виховання», «Музичний керівник», «Практика управ­ління закладом освіти», «Психолог», «Палітра педагога»,  «Палітра педагога», «Джміль», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», зразковий комплект «Практика управління дошкільним закладом», до складу якого входять журнали: «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Практичний психолог» та «Коза – диск», «Освіта України», «Інформаційний вісник».

          Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

         Дошкільний заклад забезпечено комп'ютерною технікою, підключено до мережі інтернет та зареєстровано у програмовому комплексі «Міська освітня мережа. Дошкілля». В закладі в наявності добірка нормативної бази з питань інформатизації освіти, систематично проводиться контроль щодо заповнення «Міської освітньої мережі. Дошкілля». Розпочато роботу по створенню добірки електронних засобів навчального призначення для проведення занять з вихованцями. На наступний рік  цю добірку необхідно поповнювати та систематизувати за розділами програми.  Щомісячно проводилося оновлення змісту сайту, поповнюються матеріали сторінки завідуючої, консультацій практичного психолога, медичної сестри, музичного керівника, логопеда, інструктора з фізкультури.

         Для зручності користування літературою, дидактичним матері­алом складена тематична картотека. Методист та психолог надавали кваліфіковані консультації з питань навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовувались вистав­ки методичної літератури відповідно до плану роботи.

         Систематично оновлювався розділ «Новини», було створено сторінку «Благодійні внески» та «Фінансова діяльність», ведеться своєчасна обробка даних дітей, які стоять на черзі в дитячий садок. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мають змогу краще підготуватись до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних вмінь.

         Але поряд з цим є ряд недоліків, які виявлені в результаті проведеного самоаналізу:  не всі вихователі   запроваджують в свої роботі інформаційно-комунікаційні технології, не достатньо інструкцій, методичних матеріалів та порад з питань запровадження інформаційно-комунікативних технологій.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. За бажанням дітей та батьків, для підвищення якості дошкільної освіти, була організована гурткова робота, спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. Діти з великим задоволенням відвідували гуртки

·         «Шахи» (керівник В.Й.Гончар

·          Хореографія (керівник О.В.Ніколаєнко)

·          Орігамі (керівник І.О.Тєльнова- ДЮЦ)

 

        Згідно з моніторингом соціально-психологічного мікроклімату колективу, проведеним практичним психологом, мікроклімат у ко­лективі можна визнати дуже добрим. Педагоги почуваються ком­фортно, стосунки з керівництвом та колегами стабільні, доброзич­ливі. Творча атмосфера в колективі позитивна.

        Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер для безперервного відстеження результативності різних форм методичної роботи адміністра­цією постійно протягом року проводився педагогічний моніторинг, де основним із його завдань було виявити, чи існує позитивна ди­наміка розвитку професіоналізму педагога, чи існують передумови для вдосконалення роботи педагогічного колективу. Результати ді­агностики були зафіксовані за допомогою рейтингових оцінок.

      Методична робота здійснювалась згідно зі структурою навчально- виховної роботи.

      Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищен­ню професійної компетентності педагогів. За допомогою аналізу наукового дослідження шляхом розкладання предмета на складові частини нам вдалося зробити оцінку виконання запланованих ме­тодичних заходів.

 

Методична робота з кадрами

 

    Робота методичної служби у 2017-2018 н. р. була спрямована:

1.      Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпе­чення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з від­повідною освітою.

2.    Вивчалась   робота педагогічних працівників, які атестувались, а саме  педагогів: Гончар В.Й., Коваленко Л.Б., Суслова А.Г., Бредун Н.М., Левіненко Т.С., Потопахіна Г.В., Шаповал Г.В.,Ніколаєва О.С.

 3.     Навчально-методичне консультування педагогічних працівників,   батьків здійснювалось за річним планом.

 4.   Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників здійснювалась відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів за результатами моніторингу двічі на рік.

 5.     Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадра­ми, шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю.

 6.      Виявлення, апробація та впровадження в практику передового педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх тех­нологій і досягнень науки; організація розробки, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів здійснювалась через майстер-клас.

 7.      Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та творчого потенціалу педагогічних працівників, були організовані конкурси:  на краще оформлену групу, на кращу зимову ділянку, на краще оформлення групи до свята весни, на кращу  клумбу і інше.

 8.      Організація і проведення педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, диспутів тощо.

 9.      Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення карто­тек, банків педагогічної інформації тощо.

 10.     Організація безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних (медичних) кадрів, відбувалась за перспективним планом підвищення кваліфікації на 2018 рік.

 11.       Систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу здійснювався через оперативний контроль за виконанням режиму дня, змін видів діяльності, оглядом медичної сестри та лікаря, виконанням порад психологічної служби.

 12. Активне сприяння належно організованому процесу самоосвіти педагогів закладу, відбувалось за планами самоосвіти і самостійно обраною темою вихователями.

    Згідно плану роботи дошкільного навчального закладу на 2017-2018 навчальний рік  використовувались колективні (методичні об'єднання, творчі май­стерні педагогів, постійно діючі проблемні семінари, семінари-практикуми, педагогічні читання, науково-практичні конференції, тренінги, ділові ігри, педагогічні виставки тощо) та індивідуальні (на­ставництво, стажування, консультування, відвідування занять та інших заходів, самоосвіту тощо) форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

       Переваги надавались формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

       Причини часткового виконання запланованих заходів ретельно проаналізовані і враховані під час складання плану роботи на на­ступний навчальний рік.

       Порівнюючи аналіз виконання річного плану роботи у 2017/ 2018 н. р. з попередніми роками  можна констатувати, що цього навчального року майже всі заплановані заходи виконані.

      Про результативність методичної роботи свідчить проведене ан­кетування серед педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу загалом до проблем та перспекти­ви розвитку ДНЗ в інноваційному режимі.      Узагальнивши дані ан­кетування, ми визначили показники інноваційного потенціалу пе­дагогічного колективу.

      Так, у 53 % педагогів відзначена сильно виражена прихиль­ність до нового, у 28 % — помірно виражена, у 19 % — виявляєть­ся, але не завжди.

      Більшість вихователів стверджували, що під час проведення ділових ігор, дискусій, круглих столів у них було більше можли­востей самовиразитися, вони перебували в пошуку можливостей нового бачення горизонтів своєї педагогічної діяльності з позицій різних членів трудового колективу. На їхню думку, такі форми ро­боти значно гармонізують стосунки на рівнях адміністрація-вихователі, вихователь-вихователь, вихователь-діти.

        Аналіз анкетування педагогічних працівників «Самооцінка професійної компетентності педагога ДНЗ» засвідчив, що 76 % пе­дагогів задоволені власною професійною компетентністю, але по­ряд із цим потребують удосконалювати свої знання як науково-тео­ретично (молоді педагоги), методично (педагоги з великим досвідом роботи), психологічно-педагогічно. Значний відсоток вихователів наголосили, що вони не задоволені конструкторськими і проекту­вальними власними професійними вміннями, тому завдяки проект­ній інноваційній діяльності, яка проводиться в закладі, цей відсо­ток значно зменшився.

       Отримана інформація дала результат для роздумів, підстави для прийняття управлінських рішень.

       Протягом 2017/2018 року інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у роз­витку закладу. Педагогічний колектив із метою вдосконалити на­вчально-виховний процес використовував елементи інноваційних педагогічних технологій:

 -         навчання читанню за методикою Зайцева – вихователі Л.Г.Воробйова,  Щемель В.І., Жук О.І., Корабельникова С.А.;

 -         технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ) та нетрадиційні техніки малювання - всі педагоги;

 -         елементи лікувальної фізкультури для корекції та профілактики плоскостопості і порушень постави на заняттях з фізичної культури

( з власного досвіду) -  інструктор з ЛФК М.В.Бочарнікова

 -         ІКТ вихователі О.Г.Суслова, І.В.Степанова, музичні керівники Л.Г.Петруша, Н.М.Бредун, психолог Н.О.Куриленко, Г.В.Потопахіна, О.І.Жук;

 -         ігрова пісочна терапія – вихователі груп раннього віку,психолог Н.О.Куриленко, вихователі Т.О.Корабельнікова,О.І.Жук,І.О.Сташицька, В.Й.Гончар, І.М.Іванова та інші.

         Інформаційні технології вже давно стали незамінною умовою успішної і продуктивної життєдіяльності кожного члена сучасного суспільства. З огляду на це активно зростають державні вимоги до рівня інформаційно-комунікаційної освіченості дітей дошкільного віку.

        Підвищенню якості дошкільної освіти, її подальшому іннова­ційному розвитку сприяє використання новітніх технологій, акти­візація дослідно-експериментальної діяльності.  

        Для підвищення фахової майстерності педагогів є вдосконален­ня їхньої ІКТ-компетентності, зокрема проведення з цією метою практикумів та майстер-класів.

     Під час навчально-виховного процесу педагоги закладу працю­ють за допомогою інформаційно-комп’ютерної підтримки:

-          створю­ють графічні і текстові документи (самостійно оформлюють гру­пову документацію, результати діагностики тощо);

-          застосовують електронні дидактичні і педагогічні програмні засоби; володіють навичками пошуку інформації в інтернеті;

-         володіють програмою для створення мультимедійних презентацій; розробляють занят­тя з використанням інформаційних технологій;

-          володіють способа­ми і методами застосування комп’ютерних технологій у роботі з ді­тьми і батьками. Але такими навичками володіють не всі педагоги, а тому необхідно передбачити на наступний навчальний рік заходи, спрямовані на покращення цього напрямку діяльності.

    Під час проведення в закладі тижня відкритих дверей усі педа­гоги проводили відкриті заняття із застосуванням ІКТ.

    Важливо відзначити, що інформаційно-комп’ютерні техноло­гії успішно використовують як в освітній діяльності педагогів, так і в методичній роботі, наприклад, на педагогічних нарадах, семі­нарах, консультаціях, під час атестації педагогів. Так, для заходів різного рівня у закладі створено   

12 мультимедійних презентацій з методичної роботи.

       Моніторинг результатів інноваційної діяльності, який прово­дився впродовж року, дозволив простежити розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх рухової активності, визначити ре­зультативність проведеної роботи.

     Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалі­зації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансова­ності фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та мо­рально-духовного розвитку вихованців. Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив значні якісні зрушен­ня в інтелектуально-мотиваційній структурі діяльності вихован­ців: зросла активність дітей у творчих іграх, значно поліпшились комунікативні навички, зросла пізнавальна активність, посили­лась здатність дітей до вольових дій.

      За результатами вивчення освітньо-виховного процесу форму­люються висновки, складаються пропозиції. Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи педагогічно­го колективу здійснюється за допомогою різних видів контролю.

-         Анкетування батьків і педагогів –

-         Аналіз стану здоров’я дітей — 15%

-         Аналіз відкритих занять — 20 %

-         Аналіз контрольних зрізів — 25 %

-         Спостереження за діяльністю педагогів — 35 %

    Правильно здійснений контроль допомагає творчому зростан­ню вихователів, дисциплінує їхню роботу, сприяє виявленню й по­ширенню передового педагогічного досвіду, виявляє недоліки у на­вчально-виховному процесі і дає можливість педагогам своєчасно усувати їх.

    Вихователі проводять фронтальні і підгрупові заняття відпо­відно до програмного змісту, до віку і рівня розвитку дітей. Пра­цюючи з дітьми, педагоги використовують різноманітні методи і прийоми, якісний і яскравий наочний матеріал, дидактичні ігри та експерименти. Під час занять діти засвоюють способи пізнання (запам’ятовування, порівняння, аналіз результатів роботи), прояв­ляють інтерес, активність, самостійність. Вони з гордістю демон­струють свої вироби батькам під час виставок.

   Але поряд із позитивним досвідом роботи вихователів було ви­явлено і певні недоліки.

    Вивчення рівня конструкторських здібностей вихованців під час вибіркового контролю виявило, що в старших групах діти більше працюють з папером і  мало з природним ма­теріалом.    З метою усунення виявлених недоліків надані відповідні реко­мендації.

    Одним із найважливіших напрямів роботи в ДНЗ є питання охо­рони життя і здоров’я дітей та охорони праці працівників.

    Для вихованців закладу проводять свята, розваги, конкурси, виставки.

   Традиційно щороку у травні в закладі проводять тиждень безпе­ки «Бережи себе, малюче» за участю педагогів, дітей і батьків.

   У кожній групі оформлені куточки щодо профілактичної ро­боти з вихованцями з питань дорожнього травматизму, правил пожежної безпеки, правил поведінки під час прогулянок тощо. Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на батьківських зборах та виробничих нарадах. У методичному ка­бінеті в достатній кількості є необхідний матеріал для роботи з ді­тьми.

    У батьківських куточках є необхідна інформація для батьків. Вихователі вчасно проводять з батьками профілактичні бесіди, консультації щодо охорони життя і здоров’я дітей.

    Відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчаль­ний заклад, на виконання завдань річного плану ДНЗ у всіх віко­вих групах здійснювався тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого травматизму.

     Під час перевірки встановлено, що робота педагогічного колек­тиву та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого трав­матизму будується відповідно до вимог Базового компонента до­шкільної освіти, який спрямовує роботу педагогів на формування в дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності.

    Усі педагогічні працівники закладу суворо дотримуються «Ін­струкції щодо охорони життя і здоров’я дітей».

    У закладі навчання дітей із питань безпеки життєдіяльності пе­редбачається педагогами в планах навчально-виховної роботи і про­водиться щоденно безпосередньо під час спеціально організованої навчальної діяльності, ігрової діяльності, самостійної (художньої, рухової, мовленнєвої, трудової, дослідницької та ін.), індивідуаль­ної роботи, спостережень, екскурсій, свят, розваг тощо.

     Робота вихователів з цього питання визнана ефективною, ви­значено високий науково-методичний рівень, сучасний інтерактив­ний підхід до організації заходів, а також високий професійний рі­вень педагогів.

    Інші види контролю використовували, як правило, з метою на­дання вчасної методичної допомоги молодим педагогам та пере­вірки виконання рекомендацій завідувача, вихователя-методиста, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків по­дальшої роботи.

    Плідна та систематична робота ведеться щодо вивчення рідної мови, формування мовленнєвої культури, навичок і поведінки мов­леннєвого спілкування. Для реалізації вимог Закону України «Про засади державної мовної політики» в закладі було проведено систе­му відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації.

    Для забезпечення ефективності усунення різних порушень усного мовлення, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників протягом року працювала логопедична група.

     Логопедичний кабінет забезпечений у повній мірі інструктивно- методичними матеріалами; обов’язковим спеціальним обладнан­ням, що сприяє досягненню позитивних результатів з виправлення та покращення мовлення; наявна необхідна кількість розробок за­нять, консультацій для роботи з дітьми, батьками та педагогами.

     Аналізуючи роботу вчителя-логопеда, слід відзначити, що педа­гог професійно грамотно здійснює діагностичну діяльність: вивчає анамнез, причини мовленнєвих порушень у вихованців, здійснює обстеження мовлення, складає індивідуальні корекційно-компенсаторні плани роботи з кожною дитиною. Завдяки цьому спостері­гається зниження результативності виправлення вад мовлення по­рівняно з попередніми роками.

     З метою виконання принципу наступності та перспективнос­ті між дошкільною та початковою загальною освітою налагодже­не систематичне відвідування занять та уроків між учителями по­чаткових класів та вихователями дошкільних груп. Проводяться батьківські збори, на які запрошують учителів для майбутніх пер­шокласників. У закладі організовують спільні свята, концерти, ви­ставки робіт дітей дошкільного та шкільного віку. Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання в школі, педагогам — разом розв’язати складні питання наступності до­шкільного закладу і школи.

     Велика увага приділялась питанню збереження та зміцнення фізичного й психічного (Здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я.

     У закладі сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спе­ціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-психологічного супроводу дитини.

     У створеній системі оздоровчих та фізкультурних заходів пер­шочерговим вважають завдання щодо формування в дітей мотива­ції здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

      За віковими групами спланована і проводиться система гарту­вальних заходів.

      Крім спеціальних заходів організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення.

    З метою забезпечити різнобічний розвиток дитини відповідно до її задатків і нахилів у дошкільному навчальному закладі ве­деться гурткова робота. Вона має забезпечувати потребу і цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість, виховувати моральні якості та прививати духовні цінності.

Оскільки гуртки є додатковою організаційною формою освіт­нього процесу, то гурткові заняття планують у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльнос­ті дітей.

         Компетентний педагог не може задовольнятись лише переда­ванням інформації, формуванням системи знань, умінь, навичок у своїх вихованців. Його роль дедалі складніша і значніша: педагог має бути духовним наставником, який допомагає дітям усвідомити свої вищі потреби, зростати творчою людиною.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Поло­ження про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компо­нента дошкільної освіти в Україні, одним із головних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є взаємодія із сім’єю.

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватись, оціню­вати свої та чужі вчинки. Під впливом сім’ї діти перебувають від моменту народження та здобувають інформацію про світ. Батьки беруть активну участь у житті дошкільного закладу. Було організо­вано і проведено загальні і групові батьківські збори, Дні спільних справ, День відкритих дверей,  консультації, анкетування, тестування, виставки, батьків­ський всеобуч.

  Педагоги пла­нують та проводять заходи для всіх вікових груп протягом року. Підготовка до свят, розучування віршів, естетичне оформлення майданчика чи залу, оригінальні костюми, музика, різноманітні ігри та змагання поєднують спільними переживаннями, дарують відчуття перемоги, позитивно впливають на загальний, фізичний розвиток, пробуджують почуття краси.

    Активна співучасть батьків у виховному процесі сприяє кращо­му розумінню своєї дитини.

    Традиційно проводиться анкетування батьків.

 Більшість батьків вихованців (87 %) відзначає, що діти із задо­воленням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гар­ному настрою; батькам подобається стиль спілкування педагогів, які працюють із дітьми (77 %), і їх ставлення до дітей; 91% чле­нів сімей вихованців із задоволенням та зацікавленням спілкують­ся з педагогами, а умови, створені для розвитку, навчання й ви­ховання дітей, оцінюють позитивно; високий рівень задоволення роботою ДНЗ і його педагогічним колективом мають 84 % опита­них батьків, середній рівень — 16 % .

      Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на пед.годинах і враховувалися в подальшій роботі. Поряд із традиційною систе­мою відкритих показів для батьків, свят, розваг, контрольно-під­сумкових занять простежується тенденція до використання такої форми роботи, як запрошення батьків на відкриті методичні захо­ди, їхня участь у виставках, спортивних святах тощо. Це сприяє зміцненню авторитету дитячого закладу серед родин наших вихо­ванців.

Програмово-методичне забезпечення закладу відповідає всім вимогам та нормам.

     У закладі в достатній кількості є навчальні програми та на­вчально-методичні посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для виконання в дошкільних за­кладах.

     У програмово-методичному забезпеченні роботи закладу зна­чне місце відводиться нормативним, директивним документам, ін­структивно-методичним матеріалам МОН України, обласних, місь­ких, районних відділів освіти; документації закладу; періодичним виданням професійної спрямованості.

     Протягом року адміністрація закладу та педагогічний колектив оновлюють матеріально-технічну базу та працюють над створенням розвивального середовища.

     Таким чином, аналіз роботи ДНЗ за навчальний рік показав, що обрані форми і методи, об’єднані зусилля адміністрації та педаго­гічного колективу позитивно впливають на результативність робо­ти з кадрами та досягнення дітей.

Річний план за минулий навчальний рік виконано.

 

      З метою вдосконалення навчально-виховного процесу в новому навчальному році необхідно зосередити увагу на розв’язанні таких питань:

 

Освітня робота:

        Продовження роботи щодо практичної реалізації методу інди­відуального медико-психолого-педагогічного супроводу кожної дитини з метою зміцнення і збереження фізичного та психічно­го здоров’я кожної дитини.

       Удосконалення роботи щодо виховання культури спілкування, мовленнєвого етикету, формування самостійної, комунікативно розвиненої особистості дошкільника.

      Формування духовності засобами гурткової діяльності та різ­номанітних заходів, використовуючи методики вивчення креативності дитини.

Організація практичної трудової діяльності дітей, у ході якої поступово формуються їхні трудові навики та вміння, вихову­ються позитивні моральні якості.

      Виховання основ безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки в дорослих, відповідаль­ного ставлення до життя і здоров’я малят.

Робота методичного кабінету

Формування в педагогів свідомого ставлення до інновацій, са­моосвіти, внутрішнього зростання, самовдосконалення, мо­дифікації активних методів і прийомів роботи відповідно до їхніх можливостей в умовах дослідно-експериментальної ді­яльності.

Удосконалення форм, методів і прийомів роботи з дітьми відпо­відно до новітніх наукових досягнень, що реалізують гуманно- особистісний підхід до дитини.

Сприяння становленню співробітницьких взаємин між колега­ми, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів.

Закріплення навичок керування самоосвітою.

Робота з батьками

Пропаганда дошкільної освіти в соціумі.

підвищення психолого-педагогічної культури батьків.

Формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів та обслуговуючого персоналу.

Урахування вікових особливостей характеру батьків.

Усебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної родини.

 

ЗВІТ ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА

        Пріоритетним напрямком діяльності педагогічного колекти­ву протягом 2017-2018         н. р. було спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої осо­бистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння осно­вних видів життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення ре­альної наступності та безперервності між дошкільною та початко­вою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.

         Для реалізації програмно-методичного забезпечення освітньо­го процесу колективом було обрано комплексну освітню програму « Дитина в дошкільні роки» та парціальні програми відповідно до навчального плану на

2017-2018 н. р.

         Формою планування освітньо-виховного процесу було обра­но планування за режимними моментами. Було здійснене забезпе­чення освітньо-виховного процесу методичною базою (примірники програми на кожну групу, методичні посібники, наочність).

          Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування освітньо-виховної роботи вихователів.       Аналіз показав, що такі його принципи, як актуаль­ність, конкретність, динамічність, об’єктивність, дотримуються.

          Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у планування є такі недоліки:

-         недостатньо простежується система планування диференці­йованого підходу до вихованців у колективних формах роботи;

-         недостатньо уваги приділяється системному підходу до плану­вання розвивальних ігор та ігор з театралізованої діяльності.

         Проведення моніторингових досліджень якості реалізації за­вдань Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програ­ми «Дитина в дошкільні роки» здійснювалось відповідно до норма­тивних документів, наказів відділу освіти та ДНЗ.

         Метою проведеного моніторингового дослідження є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти.

         Моніторинг навчальних досягнень дітей за допомогою педаго­гічного діагностування здійснювали тричі на рік: на початку навчального року, у середині  та наприкінці календарного року .

         З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засво­єння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освіт­ніх ліній Базового компонента, вихователям було запропоновано за картками спостереження відповідно до визначених критеріїв оці­нити досягнення дошкільників.

         Ключовим етапом цього моніторингового дослідження стало уза­гальнення даних щодо сформованості компетентності дошкільників за освітніми лінями відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.

Засвоєння дітьми дошкільного віку вимог освітніх ліній Базового компонента

«Особистість дитини» —92%

«Дитина в природному довкіллі»—91%

«Дитина в соціумі»—93%

«Дитина у світі культури» — 92 %

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»—90 %

«Гра дитини» — 90 %

«Мовлення дитини»—89%

       Взагалі діти дошкільного віку засвоїли завдання освітніх лі­ній Базового компонента та вимог освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».     Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в дітей дошкільного віку засвідчив, що найнижчі показ­ники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

        З огляду на це постає нагальна потреба в перегляді позиції ви­хователів щодо організації провідної діяльності дітей, підвищення компетентності з керівництва дитячими іграми та створення спри­ятливого розвивально-ігрового середовища, що містить усі необхід­ні складники.

        Також потрібно посилити цілеспрямовану роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей, художньо-мовленнєвої діяльності.

        Найвищі показники належать таким освітнім ліням, як «Ди­тина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», що вказує на те, що в закладі приділяється належна увага питан­ню формування в дітей прагнення вести здоровий спосіб життя, на­вчанню малят ціннісного ставлення до власного здоров’я. На ви­сокому рівні діти здобувають соціальний досвід та розуміють своє місце в соціумі як активного учасника.

 

Результати роботи з наступності із школою та батьками.

        У ДНЗ висувалася проблема забезпечення нових підходів до організації педагогічної діяльності ДНЗ, його взаємодії з сім’єю та початковою школою.

До школи у 2018 році пішло 45 осіб.

   Велась на належному рівні – відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ №226 та ЗОШ  №16», виконання якого дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну  підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь.

За для реалізації цих завдань:

 Ø вихователем-методистом створено інформаційно-педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків із посібниками щодо підготовки дітей до школи; 

 Ø вихователі ДНЗ спільно з педагогами ЗНЗ для старших дошкільників улаштовували екскурсії до шкіл району, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням першокласників;

 Ø педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;

 Ø практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання;

 Ø вчителі початкових класів  приймали участь у батьківських зборах старших дошкільних груп.

     Робота з питань наступності в роботі зі ЗОШ № 16 проводилась на достатньому рівні: було складено та затверджено спільний план роботи.

       Але потребує вдосконалення методична робота: не було проведено спільної педради педагогів ДНЗ і школи. Більш проводити сумісних розваг, екскурсій.

       Колектив дошкільного навчального закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки. Вихователі спрямували свою роботу на підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування їх готовності надавати посильну допомогу в діяльності педагогів.

     З метою проведення освітньо - просвітницької роботи серед батьків та створення умов для спільної роботи дошкільного закладу та родини у вихованні дітей були проведені:

- загальні батьківські збори.

- групові батьківські збори,

     - консультації,  «школа для батьків», дні відкритих дверей тощо.

         Протягом року розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей, питання щодо створення належних умов для перебування дітей у дошкільному закладі, організації літнього відпочинку. Так, поступово, спільними зусиллями педагоги і дорослі члени сімей дошкільників ставали однодумцями, разом створювали сприятливе соціальне середовище для повноцінного виховання дітей, як у дошкільному закладі та і сім’ї. Все це сприяло кращому взаєморозумінню педагогів і батьків.

    Батьки брали активну участь у підготовці до свят, покращенні матеріально - технічної бази ДНЗ, підтримували педагогів та допомагали у всіх їхніх починаннях. Особливою популярністю користувались у батьків  різні сумісні з дітьми виставки. 

    Але існують проблеми які потребують вирішення в роботі з батьками: індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців дошкільного закладу, підвищення психолого-педагогічної культури батьків, більшої активності щодо участі в житті групи і закладу.

Результати управлінської діяльності

       У дошкільному закладі існує система здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень:  звіти, зрізи, інформації для розгляду на нарадах при завідувачі.

      Організація контролю в дошкільному закладі була системною, послідовною згідно завдань річного плану. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: комплексною та тематичними перевірками, оперативним, епізодичним, порівняльним контролем, вибірковими перевірками, які були спрямовані на вивчення різних питань, на оцінку виконання завдань  програми виховання і навчання дітей «Дитина в дошкільні роки» на вивчення професійного рівня педагогів.

        Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки  до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

       У вересні 2017 року була проведена перевірка оснащення предметно-розвивального середовища в групах. Аналіз проводився у формі таблиці.

Результати показали, що всі групи ДНЗ оснащені відповідно до вимог нового примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів освіти.

        Згідно з річним планом роботи з 20.11.17-27.11.17 було проведено тематичне вивчення щодо розвитку екологічної компетентності дошкільників 5-6 років життя. З метою підвищення рівня навчально-виховної роботи з екологічного виховання та формування навичок безпечної поведінки в умовах сучасного соціуму рекомендовано:

 1.     Планування навчально-виховної роботи щодо формування екологічної компетентності здійснювати в усіх видах діяльності та дотримуватись принципу систематичності.

 2.     Широко використовувати наочність та сучасні прийоми навчання.

 

  З 22.01.2018р.-27.01.2018р. було проведено тематичну перевірку по здоров’язбережувальної компетентності дітей середніх групп.

З метою усунення недоліків пропонується:

 Поповнити спортивний інвентар.

 Розробити план проведення загартовуючих процедур.

 

        Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Дотримувалися принципи перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність системи внутрішнього контролю. 

        Аналіз перспективних та календарних планів роботи вихователів показав, що планування фізкультурно-оздоровчої роботи та роботи по безпеці життєдіяльності дитини носить систематичний характер. Належна увага приділяється дотриманню режиму дня. Тривалість занять відповідає методичним вимогам та віковим особливостям  дітей.

       Результати тестування фізичного розвитку дітей виявив сформованість  життєво важливих видів основних рухових дій (ходьбу, метання, лазіння).             Постійно велась робота по формуванню правильної постаті, профілактики плоскостопості. Використовувалися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася  система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про гігієну особисту та чистоту навколишньої середи.  Залучалися батьки  до активної участі в оздоровчий роботі та у формуванні екологічної компетентності їх дітей.

         Колектив створював умови для емоційного благополуччя  дитини, будував  навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання.

Результати тестування  фізичної підготовленості дітей шести років показали:

Всього шестирічок: 57 дітей.

високий рівень фізичної підготовленості мають  40 дітей; 

 середній – 17 дітей, тобто ;

 початковий – 0 дітей

        Інструктор з фізкультури Повх С.В. та вихователі груп в системі   проводять ранкової гімнастики, фізкультхвилинок, гімнастики пробудження, занять з фізичної культури та вміло використовують їх на практиці, що позитивно впливає на фізичний розвиток дітей.

         Під час проведення різних видів контролю навчально – виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки:

 недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців відповідно до листа МОН України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних  навчальних закладах»;

 не на достатньому рівні створено предметно – розвивальне середовище для забезпечення можливостей задоволення у грі, соціальних, пізнавальних та естетичних потреб дитини;

 зміст роботи з формування у дошкільників елементів ключових компетентностей не повністю містить в собі реалізацію Базової програми;

 недостатньо уваги приділяється системності підходу до планування здоров’язберігаючої компетентності, активізації ігрової діяльності дошкільників для формування елементарних форм їх життєвої компетентності та індивідуалізації особистістного становлення.

     

          Відповідно до Базового компоненту (нова редакція), на підставі інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 н.р.» 1/9-322 від 13.06.2017р.  в ДНЗ було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей старшого дошкільного віку.

       Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.

       Здійснювався контроль за виконанням прийнятих рішень та рекомендацій: звітування педагогів, підготовка зведених даних та інформацій, які протягом року розглядалися на нарадах при завідувачу.     Але виконання деяких рішень осталося без контролю.

       Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу  було проаналізовано планування роботи вихователів за Базовою програмою.       

       Результати перевірок показали, що треба урізноманітнити форми організації освітнього процесу та орієнтувати педагогів на повернення первинного значення слову «заняття», як цікавого, змістовного, корисного для розвитку дитини, організації особистісного буття, життєдіяльності дитини упродовж  всього часу.

       Особливу увагу було приділено вивченню професійної майстерності педагогів,  самоосвітній діяльності педпрацівників.

       Проте, потребує вдосконалення контроль за виконанням наказів, попередніх рішень та рекомендацій виробничих нарад, нарад при завідувачеві, зборів.

 

Результати роботи психологічної служби

 

Протягом 2017/2018 н.р. робота психологічної служби ДНЗ № 226 проводилась згідно річного плану по запланованій програмі з урахуванням замовлень адміністрації, педагогічного колективу та батьків дітей, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців за наступними напрямками: діагностичний, корекційно-розвиваючий, консультативний, просвітницький та організаційно-методичний. А саме:

 ·         Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого садка, у адаптації до нового середовища.

 ·         Наприкінці року визначення рівня готовності до навчання в школі старших дошкільників. Порівняльний аналіз аналогічного дослідження у наступному навчальному році з отриманими раніше.

 ·         Діагностування і корегування дітей по їх психологічному стану за запитом протягом року. Забезпечення психологічного супроводу дітей   «групи ризику», обдарованих дітей, пільгового контингенту.

 ·         Консультування батьків дітей з приводу вирішення складних для них питань і різноманітних проблем у вихованні малюків.

 ·         Проведення для батьків  психолого-просвітницьких виступів на батьківських зборах з приводу проблем поведінки дітей та взаємодії із ними.

 ·         Проведення для вихователів психологічного семінару щодо особливостей інтелектуального розвитку дітей відповідного віку.

       Впродовж 2017-2018 навчального року були проведені корекційно-розвивальні роботи з дітьми за програмами «Профілактика психічного здоров’я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку», «Корекційно-розвивальна програма з психогімнастики у дитячому садку», «Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку». Це сприяло створенню позитивного емоційного настрою, вихованню співчутливості, доброзичливості, взаємодопомоги у дошкільників, психокорекції проявів тривожності, агресії, невпевненості, імпульсивності у дітей; зняттю психоемоційного напруження; формуванню навичок соціальної адаптації через розвиток емоційно-вольової сфери у дітей раннього віку.

       Проведена робота показала, що треба удосконалювати  корекційно-розвивальну роботу, збільшити обсяг індивідуальної роботи.

       У 2017-2018 н.р. практичним психологом належна увага приділялась консультативній та психологічно-просвітницькій роботі  з батьками та з педагогічним колективом ДНЗ.

         На початок 2017-2018н.р. було 17 дитини групи ризику. Впродовж року з дітьми проводилася робота в  підгрупах та індивідуальна робота, яка сприяла підвищенню рівня розумової діяльності, поліпшенню комунікативних навиків з іншими дітьми, зменшенню агресивності та покращенню загального психологічного та емоційного стану.  Всі ці діти потребують продовження корекційно-розвивальної роботи

Згідно з проведеним аналізом роботи психологічної служби за попередній рік, головними завданнями наступного навчального року є:

 1.     Систематичне вивчення психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;

 2.     Виявлення дітей з відхиленнями у емоційно-вольовій сфері і дітей з неординарною поведінкою та своєчасне надання їм допомоги;

 3.     Психологічний супровід навчально-виховної діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;

 4.     Просвітницька робота серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлення стендів, видання інформаційних листів, лекції та консультації);

 5.     Спільна робота зі спеціалістами ДНЗ щодо забезпечення кожного вихованця супроводом;

 6.     Надання консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

 7.     Систематичне підвищення професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах,відвідувань бібліотеки; організаційно-методична робота.

 

  Результати роботи  логопедичної служби

 

     Упродовж 2017/2018 навчального року велика робота проведена вчителем  – логопедом з дітьми–логопатами. 

 

     В 2017/2018 навчальному році були проведені такі  заходи:

{C}·         Повне логопедичне обстеження  дітей з мовною патологією,
виявлених  при обстеженні в травні та серпні.

{C}·         Заповнення   мовних карт на  дітей-логопатів,  формленння документації логопеда

{C}·         Індивідуальні, фронтальні та  підгрупові   заняття    з   корекції  мовлення старших  дошкільників з мовленнєвими порушеннями протягом року

{C}·         Проведення консультацій для  вихователів на теми: «Як формувати  й удосконалювати вміння дітей диференціювати фонеми»,  «Допомагає логоритміка».

{C}·         Консультації для батьків: «Взаємодія вчителя-логопеда, вихователя та батьків – запорука успішної корекційної роботи з дітьми, які мають вади мовлення», «Артикуляційні вправи корисні та цікаві» тощо.

{C}·         Відвідування районних методичних об‘єднань вчителів — логопедів.

 

         В 2017/2018 навчальному році 3 групи старшого дошкільного віку відвідували логопункт ДНЗ  17 дітей. До школи з чистою мовою випущено

7 дітей рекомендовано продовжити навчання в логопедичній групі - 4 дитини. Потребує продовження навчання в логопункті 3 дитини. 

 

 Результати гурткової роботи

 

        Гурткова робота в ДНЗ стала  невід’ємною частиною освітнього процесу.  Гурток в дошкільному закладі є самостійною додатковою формою освітнього процесу, його мета – задовольнити потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні здатності, загальні та спеціальні здібності, своєчасно виявити обдарованість дітей. Робота гуртків ДНЗ будувалася за програмою, складеною його керівниками на основі власної практики та запозиченого досвіду інноваційної педаго­гічної діяльності. Така робоча програма обов’язково узгоджувалася  з освітньою програмою, за якою працює ДНЗ (Базовою програмою виховання і навчання дітей «Дитина в дошкільні роки»).

     Особистому зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота гуртка  хореографії, гуртка шахи, гуртка  орігамі «Чарівні ручки». Гурткова робота була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників.     Особливу увагу керівники гуртків приділяли роботу з обдарованими дітьми. В ДНЗ існує банк даних обдарованих дітей.  

       Керівники гуртків приділяли достатню увагу цім дітям. Керівник гуртка хореографії О.В.Ніколаєнко прагнула, щоб даний гурток дійсно був школою сучасного танцю. Заняття з хореографії передбачили:

- музично-ритмічний розвиток дитини;

- покращення координації рухів;

- розвиток естетичного смаку;

- виховання почуття колективізму у дітей.

 

Дотримання вимог охорони дитинства , техніки безпеки,

 санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей, законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності.

 Ця робота ведеться в таких напрямках:

{C}Ø  Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

{C}Ø  Організація догляду за дітьми.

{C}Ø  Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

{C}Ø  Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

{C}Ø  Робота з батьками.

       Питання щодо виховання безпеки життєдіяльності дітей як складової її здоров’язберегаючої компетентності було одним із пріоритетних напрямів в роботі ДНЗ в минулому навчальному році. Методичні матеріали,що зібрані в ДНЗ забезпечили допомогу вихователям щодо планування та організації роботи з питань безпеки організму та життєдіяльності дітей. Так, була повністю розроблена тематика «Уроки безпечного життя» та перспективний план їх проведення.

      З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіди, розваги, екскурсії. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров’я».

    Плідними та корисними для дітей були дні «Тижня безпеки дитини»: ефективним було відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху,  розваги з даної тематики «Дружимо з правилами дорожнього руху», «Про Світлофор», «Обережно перехрестя», «Чарівний світ дорожніх знаків». Для залучення дітей до вивчення та дотримання

правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані розваги «Як уникнути біди?», «Допоможи другу». Різноманітні форми роботи з дітьми  допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

        Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом 10 років.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: « Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного обладнання та малих форм на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах.  

Відповідальною особою з охорони праці та громадським інспектором проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Колектив дошкільного закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Робота з питань запобігання дитячому травматизму у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності.

Питання щодо запобігання дитячому травматизму систематично розглядались на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах, під час колективних та індивідуальних консультацій, на батьківських зборах та засіданнях батьківського комітету дошкільного закладу.

     Формування основ компетентності безпечної життєдіяльності дошкільників», який протягом навчального року впроваджувався в практику роботи вихователями. З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття, бесіди, розваги, екскурсії. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. В жовтні та квітні був проведений тиждень безпеки життєдіяльності дітей. Метою проведення Тижня безпеки є  поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя та здоров'я під час НС, а також розвиток у дітей високих морально-психологічних якостей: мужності, відваги, кмітливості, ініціативи, наполегливості, взаємодопомоги; вдосконалення елементарних теоретичних знань та практичних навичок дітей, співробітників у захисті від наслідків надзвичайних ситуацій; вивчення готовності дошкільного закладу до виконання завдань ЦЗ(ЦО). З дітьми була проведена евакуаційний тренінг з будівлі дошкільного закладу на випадок виникнення НС.

Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило на майданчику, були проведені розваги з даної тематики «Наш друг світлофор», «Про вогонь потрібно знати – з ним не можна жартувати».  Для залучення дітей до вивчення та дотримання правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані театралізована вистави: «Абетка безпеки», «Подорож в країну дорожніх знаків», «Вогонь – друг , вогонь – ворог». Різноманітні форми роботи з дітьми (заняття, бесіди, читання художніх творів, розглядання ілюстрацій, проведення розваг, використання дидактичних ігор) допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачу та виробничих нарадах.

Але питання безпеки життєдіяльності дітей дуже актуальне і потребує постійного контролю.

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

Але ця робота потребує удосконалення, більш уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більш практичних завдань для вироблення моделі поведінки в надзвичайних ситуаціях.  В групах старшого дошкільного треба дообладнати куточки цивільного захисту.

 

Результати організації харчування дітей у відповідності до

       вимог нормативних документів

 

Організація харчування дітей у ДНЗ № 226 протягом 2016/2017 навчального  року здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України, МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227 та інших нормативних документів.

Процес організації харчування передбачав:

{C}-         відпрацювання режиму та графіка харчування дітей;

{C}-         прийом продовольчої продукції гарантованої якості;

{C}-         збереження та дотримання термінів реалізації продуктів;

{C}-         дотримання технології приготування їжі;

{C}-         складання перспективного меню;

{C}-         організацію збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами;

{C}-         складання накопичувальної відомості виконання натуральних норм щомісячно, поквартально, щорічно.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» у закладі безкоштовним харчуванням з розрахунку 100% від вартості харчування на день забезпечено 39 дітей пільгових категорій.

Діти з багатодітних сімей - 16 дітей, у закладі забезпечені безкоштовним харчуванням з розрахунку 50% від вартості харчування на день.          

Відомості про харчування дітей пільгових категорій

 

Загальна кількість дітей пільгової категорії

Діти – сироти тт. позбавлені батьківського піклування

Діти з малозабезпечених сімей

Діти з багатодітних сімей

АТО

Діти звільнені за діагнозами

Охоплення вихованців пільгами на харчування

Діти-сироти

Діти з малозабезпечених сімей

Діти з багатодітних сімей

АТО

Діти звільнені за діагнозами

 

 

Всього

 

вихованці

 

вихованці

 

вихованці

 

вихованці

 

вихованці

 

вихованці

 

 56

2

1

16

5

 31

2

 2

 16

 5

 31

 173

 

У режимі ДНЗ велике значення надавалося організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я вихованців.

Дієтичне харчування отримує 10 вихованців.

У закладі були розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими передбачено:

{C}-         зміцнення матеріально-технічної бази їдальні;

{C}-         удосконалення різноманітності раціону харчування;

{C}-         виховання культури прийому їжі;

{C}-         пропаганда здорового способу життя.

Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідали віку, стану здоров’я вихованців, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для дошкільних закладів.

Велике значення при організації харчування дітей має питний режим, тому вихованці ДНЗ № 226 забезпечені альтернативною фільтрованою водою якості.

         У середньому ДНЗ відвідувало 160 дітей.

Норми продуктів харчування виконано не в повному обсязі, особливо по сиру твердому, сокам, сметані, в зв’язку великою вартістю на ці продукти , тому була проведена корекція за таблицею замін.

 

   Вартість харчування вихованців ДНЗ № 226 – 44,30 грн. садові групи ,

 ясельні групи 27,93 грн. 

Відповідно до п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі розроблено перспективне двотижневе меню, яке погоджено державною санітарно-епідеміологічною службою з використанням норм та продуктів  підвищеної харчової і біологічної цінності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та з урахуванням грошових норм. Перспективне меню складалося з урахуванням сезонності (на зимово-весняний і літньо-весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжий овочів, фруктів, сухофруктів, квашених овочів, соків.   

Для приготування страв розроблена картотека страв, де вказано зміни у складі продуктів та технології приготування страв або повноцінна взаємозаміна страв із збереженням калорійності, що допомагало урізноманітнити та  розширити асортимент страв. Асортимент страв корегувався в залежності від сезону.

Забезпечено належну роботу та функціонування технологічного та холодильного обладнання, переглянуто договірні відносини з ліцензованими підприємствами, що забезпечують роботу по обслуговуванню холодильних та жарових шаф на харчоблоках, проведено експертну оцінку ефективності роботи (у т.ч. додержання температурного режиму) жарових та холодильних шаф з відповідним оформленням результатів експертизи.

Контроль за організацією харчування у дошкільному закладі здійснювався завідувачем та старшою  медичною сестрою.

Питання організації харчування в дошкільному закладі аналізувалися, та розглядалися на педагогічних радах, виробничих нарадах, загальних зборах, батьківських конференціях.

Основними показниками якості та ефективності організації харчування в дошкільному закладі є добре самопочуття дітей, відсутність шлунково – кишкових захворювань, позитивні показники антропометричних вимірів дітей, позитивні показники лабораторного контролю за якістю харчування.

Одним з приорітетних напрямків є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

 

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі (міською дитячою поліклінікою № 2).     

 Старша медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Кількість занять на тиждень у різних вікових групах: в ясельних – 10 занять, в дошкільних – 10,5-12,5 занять,  час проведення: перша половина дня, тривалість в ясельних групах 10-15 хвилин, в дошкільних – 15-30 хвилин, тривалість перерв між заняттями 10 хвилин, між заняттями проводяться рухливі ігри згідно методичних рекомендацій до програми.  

Розклад занять складений з урахуванням чергування навантаження на розумову діяльність та фізичний розвиток.

        Упродовж навчального року здійснювався систематичний контроль за 

Проведення такої фізкультурно-оздоровчої роботи на кінець року дає позитивні результати: зменшився рівень захворюваності, а також зменшилась кількість дітей, які мають порушення осанки та плоскостопість.

Проводяться загартовуючі заходи, а саме: загартування повітрям, сонцем, водою, гімнастикою пробудження, використовується препарати фітотерапії : цибуля, часник .                                                 

    Постійно проводяться оздоровчі заходи   (ЛФК, дихальна гімнастика гімнастика пробудження, фізкомплекси на прогулянці та інші), ефективність проведення оздоровчих заходів позитивна , кратність оглядів лікарем дітей різних вікових груп у закладі дотримується згідно плану.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається до щорічної основної відпустки  матеріальної допомоги на оздоровлення та виплачується горшова винагорода - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.  

В ДНЗ є всі нормативні документи, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства,  створено електронну базу даних дітей пільгових категорій.

 На початок навчального року було складено банк даних та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі наданих   батьками документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з малозабезпечених сімей та дитина позбавлена батьківського піклування одержували безкоштовне харчування, з багатодітних сімей – з 50% знижкою. Протягом вересня проведено обстеження умов проживання сімей пільгових категорій з метою надання  педагогічної та психологічної допомоги, про що складено відповідні акти.

Так у 2017/2018 навчальному році в дошкільному навчальному закладі на обліку перебувало 56 дітей пільгових категорій.

Питання щодо соціального захисту розглядалось на нарадах при завідувачу, де завідувач інформувала присутніх про кількість дітей, які належать до пільгового контингенту, знайомила з нормативною базою з даного питання.

Здійснювалась соціальна підтримка обдарованих дітей з числа дітей пільгового контингенту: вони залучались до участі в конкурсах, розвагах, святах,  «Хореографія», «Шахи», «Орігамі».

 Діти пільгових категорій відвідували гуртки, театральні дійства, вистави, кисневу пінку (оплачується в розмірі 50%).

Практичним психологом проводилась індивідуальна корекційна робота з дітьми пільгового контингенту.

 

Упродовж навчального року до управління освіти своєчасно надавались відповідні звіти та інформація.

   Результати організація медичного обслуговування дошкільників

 

Медичне обслуговування вихованців дошкільного закладу здійснюється старшою сестрою медичною С.А.Корабельніковою та лікарем-педіатром МДП № 2 І.Ю.Валєєвою вся медична робота у закладі була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту». У дошкільному закладі проводились усі необхідні профілактичні заходи:

{C}·                   контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

{C}·                   здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

{C}·                   проводилась санітарно-просвітницька робота для батьків через інформаційні куточки, екрани здоров’я.

       Відповідно до графіку, за наявності вакцин, лікарем надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення в умовах поліклініки, проводилися лабораторні обстеження, огляди лікарями-спеціалістами дітей старшого дошкільного віку. Антропометричні виміри дітей, оформлення карток до школи. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам даного регіону.

        Санітарно-просвітницька робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди та консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, заходи щодо зниження захворюваності. В групах вихователями проводиться консультативна робота, надаються методичні рекомендації та поради батькам щодо оздоровлення дітей вдома. Оформлені дієві стенди «Медичний вісник», «Поради лікаря».

          Працівники дошкільного закладу два рази на рік за графіком проходили медичні огляди та здавали заліки за санмінімумом.

 

Аналіз захворюваності за 2015-2016 навчальний  рік

 

Згідно з даними аналізу стану дітей в ДНЗ № 226:

 

Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

{C}1.     Систематичне щеплення дітей.

{C}2.     Дотримання вимог санітарії.

{C}3.     Здійснення загартування вихованців.

{C}4.      

{C}5.     Організація фізичного виховання.

{C}6.     Чітке дотримання режиму.

{C}7.     Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою.

     Найкраща відвідуваність відзначена у старшій групі № 7 А.Г.Суслова, Т.С.Левіненко № 8 В.Й.Гончар, І.М.Іванова, молодша група № 1 О.Є.Чериба, Л.Г.Воробйова

{C}8.       Проте в ясельній групі «А» вихователі Місевіч Т.М., Шаповал Г.В. та середня ясельна група вихователі О.В.Леонідова, випадки захворюваності збільшилися, причиною стало – адаптація до умов в ДНЗ. Причиною захворюваності в інших групах зумовила недостатня фізкультурно-оздоровча робота, несистематичність проведення загартовуючих процедур вихователями.

 9.     ДНЗ забезпечений медикаментами у повному обсязі за рахунок благодійних внесків батьків: медичний кабінет має у наявності пакет для надання невідкладної допомоги, жарознижуючі препарати, пакет препаратів та засобів для надання допомоги при травмах.

В дошкільному закладі протягом року проводилися протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на зниження інфекційних захворювань. Ведеться постійний контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних вимог, фізичного виховання, загартування дітей, прищеплення навичок здорового способу життя, формуванням валеологічного світогляду серед дітей та батьків.

      

        Організація роботи з профілактики захворювань і оздоровлення   

                                                     дошкільників

 

Лікарем та старшою медичною сестрою були розроблені заходи щодо  профілактики захворюваності та загартування дитячого організму з урахуванням температурного режиму у різні пори року.

На підставі аналізу захворюваності дітей можна зробити висновок: отримані результати зумовлено своєчасністю виконання заходів, а саме:

- системою профілактично-оздоровлювальних заходів, спрямованою на: пом’якшення адаптації дітей до умов ДНЗ; профілактику сезонного росту захворюваності; компенсацію весняної вітамінної недостатності; зміцнення імунної системи часто хворіючих  дітей; загартування;

-  систематичним проведенням занять з фізичної культури, підвищенням рухового режиму протягом дня;

- корекцією працездатності дітей на заняттях;

- індивідуалізацією та диференціацією освітнього процесу, постійною співпрацею з родинами вихованців;

- контролем за дотриманням норм і правил гігієни та харчування дошкільників;

- медико – педагогічним контролем за фізичним розвитком дітей.

Але недоліком щодо фізичного розвитку дітей є те, що не було чіткої системи у проведенні фізкультурних свят та розваг.

       Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на 2017-2018н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників.

 

Звіт інструктора з фізичної культури

 

          З метою створення позитивної емоційної атмосфери протягом навчального року інструктором з фізичної культури проводиться щоденно традиційна ранкова гімнастика, що є обов’язковою в сис­темі фізкультурно-оздоровчої роботи. Працюючи за програмою «Дитина в дошкільні роки», інструктор додатково використовує нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей: елементи авторської ме­тодики М. М. Єфименка, адаптовані методики дихальної гімнасти­ки Г. Стрельникової, дотиковий масаж Уманської, психофізичної гімнастики, футбол-гімнастики та інші.

        Активну роботу в цьому напрямку проводять педагоги, оскіль­ки заклад працює в режимі Школи сприяння здоров’ю, системою оздоровчих заходів, протя­гом року розглядалися актуальні питання щодо збереження фізичного та психічного здоров’я дітей. Підготовлено ряд консультацій для педагогів та батьків.

       Усю роботу фізкультурно-оздоровчого напрямку проведено відповідно до плану роботи опорного закладу з питань фізкуль­турно-оздоровчої роботи, який забезпечував впровадження сис­темного підходу в роботі ДНЗ з питань створення та забезпечення організаційно-педагогічних умов сучасної моделі

« Школи спри­яння здоров’ю ».

       Чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю ви­хованців сприяє вдосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі.          Управлінська робота з організації медико- педагогічного контролю в ДНЗ здійснюється відповідно до вимог Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо орга­нізації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчально­му закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

     На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільно­го віку було проведене обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, за допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників.

     На початку та в кінці (вересень, травень) 2017/2018 навчально­го року було здійснено оцінювання фізичної підготовленості дітей відповідно до оцінної шкали (за методикою Є.С. Вільчковського).

    Приріст фізичних якостей дошкільників у ДНЗ забезпечується цілеспрямованою, систематичною та системною роботою з фізично­го виховання в кожній групі, про що свідчить позитивний резуль­тат, що склав 16 % оцінок «відмінно».

         Проте на тлі загальної позитивної діагностичної картини фізич­ного розвитку виділяються діти, які мають низький рівень фізичної підготовленості. Слід звернути увагу на те, що найнижчі показни­ки розвитку фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку спостерігаються зі стрибків у довжину з розбігу. Результати обстеження дітей середнього дошкільного віку свідчать про те, що потрібно у всіх групах вдосконалювати якості рухів, а саме нахили тулуба вперед, необхідно спрямува­ти роботу на покращення розвитку фізичних якостей дітей - сили, витривалості та гнучкості.

       Робота з фізичного виховання дітей за підсумками навчально­го року.

Загалом була проведена на належному рівні, про що свідчать ре­зультати виконання основних рухів дітьми.

       Оскільки проблемою залишається організація занять із фізичної культури на свіжому повітрі, не завжди одяг та взуття дітей дозволя­ють належним чином реалізувати на практиці заплановані заходи.

       Питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається акту­альним і потребує подальшого розвитку. Саме тому вважаємо за не­обхідне одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільно­го навчального закладу у

2016 /2017 н. р. вважати вдосконалення в дошкільному навчальному закладі здоров’язбережувальної системи через виховання в дітей та їхніх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників.

 

Звіт практичного психолога

 

       Упродовж 2017/2018 навчального року робота психологічної служби проводилась згідно з річним планом, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень.

Робота практичного психолога проводилася за такими напрям­ками:

 -         Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 -         Діагностична робота.

 -         Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми

                  «групи ризику ».

 -         Психологічна просвіта педагогічного колективу.

 -         Індивідуальне та групове консультування батьків.

 -         Дослідно-експериментальна діяльність.

 -         Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

      Адаптаційний період для 30 дітей минув успішно. Аналіз адапта­ційного періоду відбувався за такими критеріями: сон, апетит, гра, емоційний стан, спілкування з дорослими та дітьми.

      Протягом навчального року була проведена діагностика знань дітей відповідно до запланованих тематичних вивчень, вибіркового контролю, комплексного контролю розумового розвитку біологіч­ного віку дітей 5-та 6-го року життя.

      Протягом навчального року практичним психологом було про­ведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до на­вчання в школі: загально розумового розвитку дитини, її уявлень, про довкілля, рівня сформованості розумових операції (узагальнен­ня, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі.

Аналіз показників готовності дітей до школи.

     Аналіз результатів показав, що не всі види готовності мають однакову картину. Найкращі показники діти демонструють з емо­ційної готовності. Тобто більшість з них позитивно налаштовані на майбутній процес навчання в школі.

Рівень розвитку емоційної готовності старших дошкільників до навчання в школі.

Низький рівень - 7 %

Середній рівень  - 28 %

Високий рівень - 65 %

За інтелектуальною готовністю дошкільники здебільшого про­являють середній та високий рівні розвитку майже всіх вивчених пізнавальних процесів.

Рівень розвитку інтелектуальної готовності старших дошкільників до навчання в школі

         85% - високий рівень

 

Таким чином, різні види готовності дітей старших груп ДНЗ розвинені нерівномірно. Діти позитивно налаштовані на майбут­нє навчання в школі. Вони вміють узагальнювати і класифікувати предмети, логічно мислити, сприймати і запам’ятовувати інформа­цію, концентрувати увагу на виконанні завдання. Але певна части­на дітей мають проблеми з функціональним та вольовим видами го­товності.

 

Вивчення обдарованості дошкільників

 

Діти старших груп здебільшого мають середній рівень розвитку різних видів здібностей .  

      Серед загальної кількості старших дошкільників 8 % є канди­датами в обдаровані. До цієї категорії було зараховано дітей, які мають високі показники розвитку різних видів здібностей відносно показників інших дітей.

8 % — діти-кандидати в обдаровані 92 %— діти з певними здібностями.

     Таким чином, діти старших груп переважно готові до майбут­нього навчання в школі, що підтверджують результати психологіч­ної діагностики.

Впродовж 2017/2018 були проведені корекційно-розвивальні заходи з дітьми з метою створення позитивного емоційного на­строю, виховання співчутливості, доброзичливості, взаємодопо­моги в дошкільників, психокорекції проявів тривожності, агресії, невпевненості, імпульсивності в дітей; зняття психоемоційного на­пруження; формування навичок соціальної адаптації через розви­ток емоційно-вольової сфери в дітей раннього віку. Практичний психолог використовувала в роботі власні авторські корекційні програми «Розвиток пізнавальної сфери та довільності дітей стар­шого дошкільного віку», «Стежинкою у світ емоцій», «Розвиток творчої особистості у дітей старшого дошкільного віку».

    Проведена робота показала, що треба вдосконалювати корекційно-розвивальну роботу, збільшити обсяг індивідуальної роботи.

 

        У 2017/2018 н. р. практичним психологом належна увага приділялась консультативній та психологічно-просвітниць­кій роботі з батьками та з педагогічним колективом ДНЗ.

     Упродовж року з дітьми «групи ризику» проводилася робота в підгрупах та індивідуальна робота, яка сприяла підвищенню рів­ня розумової діяльності, поліпшенню комунікативних навичок, зменшенню агресивності та покращенню загального психологічно­го та емоційного стану. Усі ці діти потребують продовження корекційно-розвивальної роботи.

Згідно з проведеним аналізом роботи психологічної служби за попередній рік, головними завданнями наступного навчального року є:

{C}-         систематичне вивчення психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;

{C}-         виявлення дітей з відхиленнями в емоційно-вольовій сфері і ді­тей з неординарною поведінкою та своєчасне надання їм допо­моги;

{C}-         психологічний супровід навчально-виховної діяльності пед. працівників старших груп щодо Підготовки дітей до навчання в школі;

{C}-         просвітницька робота серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлен­ня стендів, видання інформаційних листів, лекції та консуль­тації);

{C}-         спільна робота зі спеціалістами ДНЗ щодо забезпечення кожно­го вихованця супроводом;

{C}-         надання консультацій батькам дітей різних вікових груп та ви­хователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

{C}-         систематичне підвищення професійної компетентності прак­тичного психолога шляхом участі в навчально-методичних се­мінарах, відвідувань бібліотеки; організаційно-методична ро­бота.

 

Результати щодо роботи укріплення адміністративно-господарської роботи

В КЗО «ДНЗ № 226» створені всі умови для збереження психічного та фізичного здоров'я  дітей, організації освітньо-виховного процесу і розвивального простору для вихованців. Створені безпечні умови праці для всіх працівників закладу.

Адміністративно-господарська  діяльність здійснювалась згідно з річним планом. Своєчасно ДНЗ було підготовлено до осінньо-зимового сезону. Все обладнання знаходиться в задовільному стані. Заходи передбачені планом по збереженню та зміцненню матеріальної бази ДНЗ виконані.

Здійснювався контроль за роботою обслуговуючого персоналу з метою якісного виконання своїх посадових обов’язків та чіткої роботи ДНЗ.

Протягом року проводилась велика робота щодо благоустрою та озелененню території ДНЗ, ігрових майданчиків. Вихователі груп, двірник, завгосп  завжди дбали про безпеку дітей та співробітників. Робочі місця протягом року відповідали санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки і охорони праці.

Групи оснащені сучасними дитячими меблями, іграшками відповідно віку дітей й атрибутами для проведення сюжетно-рольових ігор та ігор  з піском і водою, пошуково-дослідницької діяльності, сенсорними та настільними іграми, методичними посібниками та дидактичним матеріалом, але в деяких групах не в достатньої кількості.

        Працівники закладу в достатній кількості забезпечені миючими засобами та спецодягом. Санітарний стан приміщення ДНЗ знаходиться в задовільному стані. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання контролювався постійно старшою медсестрою С.А.Корабельніковою було забезпечено своєчасне проходження медичного обстеження персоналом.

Регулярно проводилось інвентаризація та списання інвентарю та меблі.

Своєчасно проводилися теоретичні та практичні заняття з ЦО.

З метою якісної організації навчально-виховного процесу, поповнення матеріальної бази ДНЗ, залучення позабюджетних коштів, в ДНЗ була організована робота батьківського комітету, засідання якого проходили 1 раз на квартал.

Протягом року на виробничих нарадах вирішувались різні питання: підсумки оздоровчого періоду, організація харчування, стан захворюваності та інші.

Але є і недоліки: потребує вдосконалення робота щодо контролю за економією енергоносіїв, щодо подальшого упорядкування території, утримання під постійним контролем батьківської сплати.

 

                             Аналіз соціально-економічного розвитку ДНЗ

 

У дошкільному закладі діє батьківський комітет ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

   До вирішення проблеми зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази закладу у 2017/2018 навчальному році здійснювалось завдяки залученню представників батьківського комітету з боку батьків. Під час засідань батьківського комітету ухвалювались рішення щодо залучення благодійних батьківських внесків та визначались напрямки їх витрачання. Про підсумки витрачання благодійних батьківських внесків члени батьківського комітету та  ради закладу звітують під час проведення загальних батьківських зборів.

За допомогою представників батьківської громадськості та депутатів забезпечено проведення комплексу заходів, спрямованих на збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладу. 

            

     Заклад постійно отримує допомогу з боку батьків у дотриманні приміщення та території закладу у належному стані.

     Перспективними напрямами на наступний навчальний рік у сфері матеріально-техничного забезпечення освітньої діяльності залишається подальше оснащення:

{C}-         педагогічного процесу;

{C}-         усіх видів діяльності дітей та їхнього побуту;

{C}-         фізкультурно-оздоровчої діяльності, медичної бази з метою урізноманітнення здоров’язберегаючих технологій;

{C}-         умов праці працівників ДНЗ.

 

Результати роботи з питань охорони праці

Одним з пріоритетних напрямків діяльності дошкільного навчального закладу є створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом  обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці.

З цією метою було проведено:

{C}-          «Тиждень охорони праці», присвячений Всесвітньому дню охорони праці;

{C}-         навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності;

{C}-         навчання та перевірка знань з правил технічної експлуатації електроустановок споживачів;

{C}-         контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету.

{C}-         рейди-огляди: «Здорові та безпечні умови», «Стан і наявність протипожежного інвентарю», «Протипожежний стан приміщень та території закладу», «Ведення документації щодо медичних оглядів дітей та працівників», «Виконання працівниками правил внутрішнього розпорядку», «Виконання працівниками техніки безпеки на робочих місцях».

         Таким чином, контроль із питань з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2017-2018 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізувався адміністрацією. У закладі  в наявності вся нормативна база з охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація велась відповідно вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання знаходились у задовільному стані.

          Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювала над впровадженням державної політики в галузі охорони праці

Весь навчально-виховний процес здійснювався, відповідно до Інструкції  з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Протягом року адміністрацією систематично здійснювався  контроль за виконанням заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, проводились планові та позапланові інструктажі з усіма категоріями працівників, що відображено в книзі проведення інструктажів.

Під постійним контролем знаходяться питання комплексних заходів колективного договору для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, які щорічно розробляються за участю адміністрації та профспілкового комітету. У 2017 році було пролонговано Колективний договір на 2015-2018 роки.  Підсумки виконання угоди з охорони праці між адміністрацією і профспілковим комітетом підводились на зборах трудового колективу, на засіданнях профспілкового комітету, порушувались питання щодо охорони праці і на нарадах при завідувачу.

 До служби охорони праці управління освіти протягом року надавались звіти, рекомендації щодо усунення виявлених недоліків виконувались своєчасно.

Таким чином, контроль із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі у 2017-2018 навчальному році мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією та колективом ДНЗ.

 

Аналіз роботи щодо комп’ютеризації та інформатизації

 

     ДНЗ продовжує проводити роботу щодо комп’ютеризації та інформатизації, а саме: активно використовують в адміністративній діяльності Мережу Інтернет.

Проводиться робота по підвищенню комп’ютерної грамотності педагогічних працівників:

       Вони можуть шукати, аналізувати, використовувати інформацію, працювати з базою даних. Активно користуються комп’ютерами такі педагоги:І.В.Ковальова,І.В.Степанова,Л.П.Щемель,Г.В.Потопахіна, О.І.Жук, практичний психолог Н.О.Куриленко, музичні керівники Н.М.Бредун, Л.Г.Петруша.

Протягом навчального року забезпечувалась систематична робота ДНЗ з ПК «ІСУО», такі розділи, як «Електронна реєвтрація», «Діти», «Групи», «Персонал»  заповнені на 100%. Функціонує сайт закладу, з яким постійно працює відповідальна за організацію роботи з представництва в Мережі Інтернет Н.О.Куриленко, практичний психолог, своєчасно оновлює новини, фото галерею на сайті ДНЗ, викладає цікаву інформацію щодо діяльності закладу та поради батькам щодо виховання дошкільнят.

   Впродовж навчального року були проведені комп’ютерні презентації щодо впровадження Базової програми виховання і навчання дітей «Дитина в дошкільні роки», консультація для педагогів «Діти з особливими потребами», розпочали створення банку методичних розробок розвивально-навчальних ігор, збирається медіатека, проводиться архівування  найбільш важливої інформації тощо.

   Але у зв’язку з недостатньою кількістю комп’ютерної техніки  в ДНЗ не достатньо використовуються комп’ютерні технології для різнобічного розвитку дитини, потребує більшого охоплення різних категорій працівників участю у заходах з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Аналізуючи роботу дошкільного закладу  за 2016/2017 навчальний рік, можна зазначити, що поставлені завдання виконані, але слід відмітити, що поряд з успіхами і надбаннями маємо і  недоліки, а саме:

- наявність психологічного бар’єру деяких педагогів (внутрішня  неготовність до змін, не бажання працювати по-новому);

- недостатня професійна компетентність педагогів;

{C} - недостатнє використання нових активних форм і методів роботи для розвитку здоров’язберігаючої компетентності дошкільника щодо валеологічної свідомості;

 - не забезпечена комплексна система в розвитку всіх компонентів мовлення в різних видах діяльності;

 - недостатньо уваги приділялося  ігрової діяльності як засобу формування комунікативних навичок .

 

Підсумки

 

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно вимог Базової програми (нова редакція).  

Роботу педагогічного колективу за 2017-2018 навчальний рік оцінено як задовільну. Виходячи з вищевикладеного, можна виділити такі загальні недоліки в роботі дошкільного навчального закладу: недостатньо використовується пошуково-дослідницька, практична трудова діяльність; недостатньо проводиться тематичних спільних заходів з батьками, з громадськістю. Причиною цих недоліків є:

{C}Ø {C}недостатня ефективність впровадження особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання дітей дошкільного віку, ТВРЗ;

{C}Ø {C}відсутність інтегрованого підходу, сприятливих умов для становлення життєвої компетентності дитини ;

{C}Ø {C}недостатньо результативна робота з сім`єю, громадськістю.

Звертаючи увагу на це, робота колективу дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році буде спрямована на: індивідуалізацію освітнього процесу; підсилення тенденції особистісно-орієнтованої, гуманістичної  моделі виховання; соціалізацію дошкільників; удосконалення роботи педагогічного колективу з оптимізації шляхів взаємодії з родинами вихованців та громадськістю. Це допоможе педагогам забезпечувати умови для росту життєвої компетенції дитини  у відповідності з вимогами Програми виховання і навчання дітей від двох до семі років «Дитина в дошкільні роки» К.Крутій.

Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний колектив ДНЗ ставить перед собою на новий навчальний рік такі завдання.